Sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp

14:38 | 12/08/2022 Print
(LG) Trong Phiên họp thứ 14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua chuyển đổi đất rừng làm dự án cao tốc Bắc - Nam Bộ Tài chính trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu

Khắc phục những bất cập, vướng mắc

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm kịp thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, cơ cấu lại và phát triển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nhằm khắc phục những bất cập, vướng mắc với các luật liên quan và và các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho biết, về phạm vi điều chỉnh, Luật quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp; giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Luật áp dụng đối với: Đại diện chủ sở hữu nhà nước; doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; doanh nghiệp do các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội nắm giữ 100% vốn điều lệ; người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày Tờ trình của Chính phủ. (Ảnh: Quốc hội)

Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, nội dung đề nghị xây dựng Luật tập trung vào 4 chính sách trọng tâm, gồm: Đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp; cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp; quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp; quyền, trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu.

Chính phủ đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, đưa dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 (tháng 5/2023), thông qua tại Kỳ họp thứ 6 (tháng 10/2023).

Đồng ý chủ trương bổ sung vào chương trình năm 2023

Trình bày báo cáo thẩm tra tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội tán thành sự cần thiết sửa đổi toàn diện Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp.

Sửa Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu kết luận nội dung phiên họp. (Ảnh: Quốc hội)

Trên cơ sở các ý kiến tại phiên họp thẩm tra, Ủy ban Pháp luật và các cơ quan của Quốc hội nhất trí đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

Cho ý kiến tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao Chính phủ và cơ quan hữu quan đã chuẩn bị hồ sơ tương đối công phu. Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng các vấn đề liên quan, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý chủ trương sửa đổi và bổ sung dự án Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (sửa đổi) vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 để trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Tuy nhiên, qua xem xét hồ sơ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy còn nhiều vấn đề cần bổ sung, làm rõ. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao lại cho Chính phủ khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trong các phiên họp tới.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu rõ, trong quá trình hoàn chỉnh, cần nghiên cứu tiếp thu tối đa ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ý kiến thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội, đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội. Bảo đảm đáp ứng yêu cầu kịp thời điều chỉnh những vấn đề mới mà thực tiễn đặt ra; thể chế hóa đầy đủ các chủ trương mới của Đảng và Quốc hội, nhất là những vấn đề liên quan đến quản lý vốn, cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước, đất đai, quản lý Quỹ đổi mới và phát triển doanh nghiệp; tiếp tục tách bạch chức năng quản lý nhà nước và đại diện chủ sở hữu nhà nước với doanh nghiệp...

H.L

© Báo Tin tức - NetBiz