Huyện Mê Linh tiếp tục đấu giá 79 thửa đất tại xã Liên Mạc Thay đổi thông tin đấu giá phải được sự đồng ý của người đã nộp tiền đặt trước Đấu giá trực tuyến với tài sản pháp luật quy định phải thông qua đấu giá

Bộ Thông tin và Truyền thông đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Viễn thông về quản lý kho số viễn thông, tài nguyên Internet, đấu giá kho số viễn thông, tài nguyên Internet.

Dự thảo nêu rõ, tài nguyên Internet được quy hoạch thống nhất để bảo đảm cho hoạt động Internet của Việt Nam an toàn, tin cậy và hiệu quả. Tài nguyên Internet liên quan tới chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia; đến các cơ quan, tổ chức Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được ưu tiên bảo vệ và không được xâm phạm.

Mã, số viễn thông được đấu giá theo hình thức trực tuyến, phương thức trả giá lên
Mã, số viễn thông đấu giá theo hình thức đấu giá trực tuyến, phương thức trả giá lên. Ảnh minh họa: VGP

Việc quản lý, sử dụng tài nguyên Internet phải bảo đảm đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng quy định và không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân khác. Tài nguyên Internet chỉ được đưa vào hoạt động hoặc được tiếp tục duy trì hoạt động sau khi cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng tài nguyên Internet đã thực hiện việc nộp phí và lệ phí theo quy định...

Cá nhân, tổ chức được đề nghị thay đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong các trường hợp như: Đổi tên chủ thể đăng ký sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” để hoàn tất quá trình tặng, cho, góp vốn, để thừa kế quyền sử dụng; cá nhân, tổ chức đổi tên theo quyết định của cấp có thẩm quyền; chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc thay đổi chức năng nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, dẫn tới có sự thay đổi về quyền sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn”; tổ chức lại doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp...

Dự thảo Nghị định quy định doanh nghiệp, tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam được tham gia đấu giá số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn, số dịch vụ giải đáp thông tin, mã mạng di động H2H khi đáp ứng một số điều kiện.

Cụ thể gồm: Đáp ứng được yêu cầu về tài chính, kỹ thuật phù hợp với từng loại mã, số viễn thông đấu giá; cam kết triển khai việc đưa mã, số viễn thông vào khai thác, sử dụng tối thiểu 6 tháng sau khi trúng đấu giá; phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính có liên quan trước khi tham gia đấu giá (nếu có); có giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông phù hợp với loại mã, số viễn thông được đấu giá; giấy chứng nhận cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động theo quy định của pháp luật về viễn thông.

Ngoài các quy định trên, doanh nghiệp, tổ chức tham gia đấu giá mã mạng di động H2H phải là doanh nghiệp viễn thông chưa được phân bổ mã mạng di động H2H hoặc đã được phân bổ mã mạng H2H nhưng chưa được phân bổ số thuê bao di động H2H. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định điều kiện cụ thể đối với doanh nghiệp tham gia đấu giá mã mạng đảm bảo tính cạnh tranh trong đấu giá.

Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân được tham gia đấu giá số thuê bao di động H2H khi đáp ứng các điều kiện sau: Có năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; được cấp thẻ căn cước công dân và hoàn thành các trách nhiệm, nghĩa vụ của người tham gia đấu giá quy định tại Quy chế đấu giá; tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực việc kê khai thông tin để đăng ký tham gia đấu giá...