Một số khoản thu ngân sách chưa đảm bảo tiến độ dự toán Thu ngân sách vượt chi hơn 211.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm Hà Nội: Tổng thu ngân sách nhà nước tăng 12,7% trong 5 tháng đầu năm

Cụ thể, lũy kế thu NSNN 5 tháng ước đạt 898,4 nghìn tỷ đồng, bằng 52,8% dự toán, tăng 14,8% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nội địa đạt 52,4% dự toán, tăng 16,8%. Số thu nội địa được đánh giá đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ, phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi. Thu từ dầu thô đạt 53,6% dự toán, giảm 5,5%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 57% dự toán, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Một số khoản thu tăng mạnh. Khoản thu từ nhà, đất ước đạt 35,2% dự toán, tăng 78,2% so với cùng kỳ, chủ yếu do các địa phương đã tổ chức tốt công tác đấu giá đất, giao đất cho các dự án từ cuối năm 2023 phát sinh số nộp tiền sử dụng đất đầu năm 2024, một số địa phương phát sinh thu tiền thuê đất một lần của một số dự án.

Các khoản thu từ nhà, đất tăng mạnh trong 5 tháng đầu năm
(Ảnh minh họa: BT)

Thu cổ tức, lợi nhuận, lợi nhận sau thuế, chênh lệch thu chi của Ngân hàng Nhà nước ước đạt 73% dự toán, tăng 0,5% so cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng thu chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước. Thu hồi vốn NSNN đầu tư tại các tổ chức kinh tế ước đạt 368,3% dự toán, chủ yếu là tăng thu các khoản thu hồi vốn tại các doanh nghiệp địa phương cổ phần hóa từ các năm trước.

Các khoản thu nội địa còn lại ước đạt 53,5% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu từ 03 khu vực sản xuất kinh doanh (chiếm 50,9% dự toán thu nội địa) ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% chủ yếu do các doanh nghiệp đã tạm nộp 3/5 kỳ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2024; thu thuế thu nhập cá nhân ước đạt 55% dự toán, tăng 13,9%; thu thuế bảo vệ môi trường ước đạt 43,6% dự toán, tăng 20,3%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 62,3% dự toán, nhưng giảm 5,5% so cùng kỳ,...

Như vậy, số thu nội địa đạt khá so dự toán và tăng so cùng kỳ, phản ánh tác động nền kinh tế phục hồi (tăng trưởng quý I đạt 5,66%, cùng kỳ năm 2023 đạt 3,41%). Việc thực hiện các chính sách miễn, giảm thuế, phí tác động tích cực đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp và số thu nộp NSNN (thu từ 3 khu vực kinh tế ước đạt 54,1% dự toán, tăng 12,7% so cùng kỳ). Thu tiền sử dụng đất tiếp tục được cải thiện, mặc dù mới đạt khoảng 32,9% dự toán, nhưng tăng 91,2% so cùng kỳ.

Bên cạnh đó phát sinh một số khoản thu đột biến như thu: chênh lệch thu, chi Ngân hàng Nhà nước (đã nộp trên 31,8 nghìn tỷ đồng, tăng 13,65 nghìn tỷ đồng so dự toán). Ngoài ra, số thu tăng mạnh so cùng kỳ còn do năm 2023 thực hiện chính sách gia hạn thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP của Chính phủ, làm giảm thu trong thời gian được gia hạn trong 5 tháng đầu năm khoảng 38 nghìn tỷ đồng; năm 2024 không phát sinh số thuế được gia hạn (không tính yếu tố gia hạn này, thu nội địa 5 tháng tăng 10,4% so cùng kỳ năm 2023).

Về số thu trên địa bàn, ước tính có 23/63 địa phương thực hiện thu nội địa 5 tháng đạt trên 50% dự toán ; 52/63 địa phương có tăng trưởng thu so với cùng kỳ.

Bảo Thoa