Tìm giải pháp khơi thông kênh vốn trái phiếu doanh nghiệp Hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong những tháng đầu năm

Phải đảm bảo khách hàng hiểu sự khác biệt giữa đầu tư TPDN và gửi tiết kiệm

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu ngân hàng thương mại không được gây áp lực cho nhân viên trong chào bán TPDN cho khách hàng, nhà đầu tư. Đồng thời khi giới thiệu TPDN cho khách hàng, nhà đầu tư phải đảm bảo cho khách hàng nhận biết rõ rủi ro của TPDN và phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa đầu tư TPDN với tiền gửi tiết kiệm.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD chỉ được cung cấp các dịch vụ liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp. Khi cung cấp dịch vụ, TCTD phải đảm bảo khách hàng, nhà đầu tư hiểu rõ sự khác biệt giữa đầu tư trái phiếu doanh nghiệp với việc gửi tiết kiệm tại ngân hàng; các rủi ro phát sinh, vấn đề cần lưu ý khi đầu tư (đặc biệt là rủi ro không trả được nợ lãi, gốc trái phiếu của doanh nghiệp phát hành…).

Cấm ngân hàng “ép” nhân viên bán trái phiếu doanh nghiệp
Trái phiếu doanh nghiệp.

Các TCTD phải nói rõ quyền lợi, trách nhiệm của khách hàng,nhà đầu tư (bao gồm việc tự đánh giá, tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình và chịu các rủi ro phát sinh trong việc đầu tư và giao dịch trái phiếu…); trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan,…

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD không được gây áp lực đối với nhân viên, đơn vị kinh doanh trong việc giới thiệu, cung cấp thông tin cho khách hàng, nhà đầu tư mua trái phiếu, chứng chỉ quỹ để đạt chỉ tiêu đánh giá hiệu quả công việc (KPI).

TCTD có trách nhiệm bảo mật thông tin, bảo vệ quyền lợi của khách hàng,nhà đầu tư theo quy định.

Xử lý nghiêm trường hợp “ép” khách hàng mua TPDN

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các TCTD tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ đối với các hoạt động cung cấp dịch trái phiếu doanh nghiệp để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Cụ thể, cung cấp thông tin không đầy đủ, không rõ ràng, thiếu chính xác dẫn đến việc khách hàng hiểu lầm về TPDN và giữa việc mua TPDN, chứng chỉ quỹ với gửi tiền tại TCTD; không thực hiện đúng quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và của pháp luật có liên quan; định hướng hoặc “ép” khách hàng mua trái phiếu doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, các TCTD chỉ đạo các đơn vị trong hệ thống rà soát, kịp thời có biện pháp giải quyết các khiếu nại, tố cáo, tranh chấp liên quan đến hoạt động tư vấn giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp của TCTD cũng như trách nhiệm của TCTD đối với khách hàng, nhà đầu tư theo hợp đồng (nếu có).

Các TCTD đẩy mạnh công tác phổ biến, truyền thông nội bộ để nhân viên, cán bộ hiểu rõ các quy định nội bộ, quy trình nghiệp vụ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước và quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động tư vấn, giới thiệu, cung cấp thông tin trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng cường ý thức tuân thủ, giảm thiểu rủi ro đạo đức trong quá trình thực hiện.