UTham quan Khu Di tích lịch sử quốc gia Nà Tu bằng công nghệ số Chuyển đổi số trong lĩnh vực bất động sản là lựa chọn tất yếu Tạo lập mô hình kinh doanh mới với công nghệ số

Thực tế triển khai thời gian qua cho thấy, chuyển đổi số chỉ thành công khi được người dân hiểu, hưởng ứng, tham gia, người dân trở thành công dân số, có các hoạt động được đưa lên môi trường số. Một số địa phương đã có những cách làm sáng tạo để giúp người dân chuyển đổi số, trong đó có sáng kiến thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng.

Gần 60.000 Tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập
Đoàn Thanh niên phường Thụy Khuê (quận Tây Hồ) hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Tổ công nghệ số cộng đồng thực hiện các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngõ ngách cuộc sống; người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực.

Tính đến ngày 26/9, 61/63 tỉnh, thành phố đã triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó 33/63 tỉnh, thành phố đã hoàn thành thành lập 100% Tổ Công nghệ số cộng đồng đến cấp xã.

Số Tổ công nghệ số cộng đồng đã được thành lập là 59.581 tổ với 270.357 thành viên tham gia cấp xã, thôn, phố.

Trên cơ sở thực tế triển khai, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành một số văn bản triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng tại các địa phương, tổ chức các hoạt động phổ biến, bồi dưỡng tập huấn, tuyên truyền, xây dựng tài liệu bồi dưỡng, tập huấn, tài liệu phổ cập kỹ năng và tổ chức các khóa học trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà để Tổ công nghệ số cộng đồng triển khai tại các địa phương.

Cục Chuyển đổi số quốc gia đã thành lập 6 nhóm Zalo để hằng ngày đôn đốc, giải đáp thường xuyên những khó khăn, vướng mắc và chia sẻ những địa phương làm tốt về công tác triển khai Tổ công nghệ số cộng đồng của đầu mối 63 tỉnh, thành phố của Sở Thông tin và Truyền thông. Đầu mối 63 tỉnh, thành phố tiếp tục lan tỏa và truyền tải đến các thành viên Tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương mình cùng phổ biến, tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về các tài liệu được Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn.

Trong Quý III/2022, Bộ Thông tin và Truyền thông đã hỗ trợ 63 tỉnh, thành phố triển khai ứng dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà tại địa chỉ http://onetouch.mic.gov.vn (Nền tảng OneTouch) bằng cách tạo không gian và cấp tài nguyên trên Nền tảng OneTouch để các địa phương chủ động tạo các khóa học, xây dựng và tải học liệu điện tử lên Nền tảng và tạo tài khoản cho cán bộ, công chức, viên chức để tham gia các khóa học.

Đồng thời, Bộ Thông tin và Truyền thông đã khai giảng chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp xã trên Nền tảng One Touch. Số học viên đã đăng ký tham dự chương trình bồi dưỡng lên tới 27.825 người.

Ngoài ra trong lĩnh vực chuyển đổi số, tổng số dịch vụ hành chính công trực tuyến do các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cung cấp là 119.498 dịch vụ; số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 là 84.346 dịch vụ; tỉ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 97.3%.

Tính đến ngày 26/9, tổng số giao dịch thực hiện thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP) trong tháng 9 là 58.397.139 triệu giao dịch; tổng số giao dịch thực hiện thông qua NDXP từ khi khai trương đến nay là hơn 661 triệu giao dịch; tính từ đầu năm 2022, trung bình hàng ngày có khoảng 1,6 triệu giao dịch thực hiện thông qua NDXP.