Cần thống nhất khái niệm liên quan đến thu hồi đất để hạn chế tiêu cực Giá đất, thu hồi đất trong Luật Đất đai cần công khai, minh bạch Minh bạch việc đền bù, thu hồi đất

Cụ thể, HĐND Thành phố thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023 với diện tích 9.357,4ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách Thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của Thành phố, được cân đối trong Nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách Thành phố năm 2023 của HĐND Thành phố.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, đảm bảo bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2023.

Đồng thời, HĐND Thành phố cũng thông qua danh mục 1.456 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2023, với diện tích là 2.464,24ha.

Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023
Toàn cảnh Kỳ họp.

HĐND Thành phố giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, Tổ đại biểu, đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết. Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện các công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND Thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tổng hợp trình HĐND Thành phố tại các kỳ họp trong năm 2023.

Trước đó, báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố nhận định, các tiêu chí và danh mục dự án UBND Thành phố trình HĐND Thành phố là cần thiết và phù hợp với chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Tuy nhiên, để HĐND Thành phố có thêm thông tin thảo luận, quyết nghị, đề nghị UBND Thành phố rà soát bổ sung, báo cáo làm rõ một số nội dung.

Bổ sung, cập nhật thông tin rà soát danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất đề xuất trong năm 2023 đảm bảo phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất còn lại của giai đoạn 2016-2020, giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và quy hoạch sử dụng đất của các huyện đã được UBND Thành phố phê duyệt; trong đó cập nhật, bổ sung kết quả, tình hình chuyển mục đích sử dụng đất trên địa bàn thành phố (kèm theo bảng biểu) theo quy định tại Thông tư 09/2021/TT/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Đối với dự án vốn ngân sách, đề nghị UBND Thành phố rà soát, bổ sung thông tin về hiệu lực, tiến độ của tất cả dự án (còn hiệu lực) để đảm bảo đúng tiêu chí như tờ trình; rà soát đối tượng, thẩm quyền thu hồi đất đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật. Rà soát một số dự án không phải dự án vốn ngân sách hiện đang đưa vào biểu vốn ngân sách.

Khẳng định và chỉ đưa vào danh mục các dự án đúng tiêu chí, thẩm quyền, đúng đối tượng thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất lúa đúng quy định của pháp luật và quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường; đảm bảo các dự án được bố trí kinh phí để bồi thường giải phóng mặt bằng trong dự toán ngân sách năm 2023 của cấp thành phố, cấp huyện và cấp xã theo phân cấp.

Đối với dự án vốn ngoài ngân sách, UBND Thành phố rà soát, bổ sung, làm rõ căn cứ, tiến độ thực hiện và tính khả thi thực hiện đối với toàn bộ các dự án tại biểu 2 (dự án ngoài ngân sách); căn cứ, thẩm quyền, đối tượng thu hồi đất phù hợp quy định của pháp luật; căn cứ, điều kiện để chuyển mục đích sử dụng đất lúa theo quy định tại Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT; khẳng định đảm bảo đúng tiêu chí như Tờ trình và không đưa vào danh mục trình HĐND Thành phố những dự án chưa đảm bảo căn cứ, tiêu chí, đối tượng, thẩm quyền theo quy định của pháp luật; đảm bảo chủ đầu tư bố trí kinh phí giải phóng mặt bằng theo tiến độ dự án.