Doanh nghiệp thẩm định giá thông đồng làm sai lệch kết quả, cần giải pháp chặt chẽ hơn Khi doanh nghiệp bước vào “sân chơi” thực tế ảo