Hơn 1.500 triệu USD vốn FDI “rót” vào Hà Nội [Infographic] Hà Nội thu hút 1.019 triệu USD vốn FDI 9 tháng đầu năm Hà Nội thu hút 992,3 triệu USD vốn FDI
[Infographic]: Hà Nội thu hút gần 1.700 triệu USD vốn FDI năm 2022