19 tập đoàn, tổng công ty nhà nước đạt tổng doanh thu hơn 1,1 triệu tỷ đồng [Infographic]: Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước đạt hơn 80% kế hoạch
[Infographic]: Thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm tăng 56,8% so với cùng kỳ