Điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương Kiên quyết thu hồi vốn đã bố trí cho các dự án chậm triển khai

Tổng Thư ký Quốc hội vừa thông báo kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp bất thường ngày 29/8/2022 về dự kiến kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương cho danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Theo đó, về dự kiến kế hoạch đầu tư công cho danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra trên nguyên tắc bảo đảm đúng đối tượng, mục tiêu, tuân thủ các nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 29/2021/QH15 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bảo đảm khả năng hấp thụ vốn, tính công khai, minh bạch, hài hòa giữa các lĩnh vực, các vùng miền.

Phân bổ 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án đầu tư công
Toàn cảnh phiên họp. (ảnh: Quốc hội)

Về danh mục và mức vốn cho từng nhiệm vụ và dự án cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản tán thành đồng thời có thêm một số ý kiến về đề xuất của Chính phủ đối với danh mục và dự kiến phân bổ vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 176.000 tỷ đồng cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương.

Đề nghị Chính phủ rà soát, chịu trách nhiệm chi tiết về từng nhiệm vụ, dự án khi quyết định phân bổ theo thẩm quyền, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đầu tư công, Nghị số 43/2022/QH15, Nghị quyết số 29/2021/QH15 và các quy định pháp luật có liên quan.

Cụ thể như sau: Cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về phân bổ số vốn dự kiến là 147.138 tỷ đồng đối với 94 nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao kế hoạch vốn của Chương trình. Đề nghị Chính phủ tiếp thu, giải trình đối với một số nhiệm vụ, dự án cụ thể đã được nêu tại Báo cáo thẩm tra và ý kiến thảo luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát, cập nhật các trường hợp đủ điều kiện phân bổ ngay trong đợt này.

Đối với 169 nhiệm vụ, dự án với số vốn dự kiến là 27.930 tỷ đồng chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, đang trong quá trình hoàn thiện, đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15. Sau khi đủ điều kiện để giao vốn, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi phân bổ vốn.

Đối với 932 tỷ đồng còn lại của lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm, đề nghị tiếp tục sử dụng cho các nhiệm vụ, dự án thuộc lĩnh vực y tế, an sinh xã hội, lao động, việc làm. Đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát các đề xuất của các Bộ, ngành, các địa phương có liên quan để bố trí vốn theo quy định của Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Về điều chỉnh, bổ sung vốn chi đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất ban hành Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, bao gồm cả việc bố trí vốn điều hòa của Kế hoạch đầu tư công trung hạn, bảo đảm đúng quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách nhà nước, Nghị quyết 43/2022/QH15 và Nghị quyết 29/2021/QH15.

Trong đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất với đề xuất của Chính phủ điều chỉnh giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 là 3.350,151 tỷ đồng để bổ toán cho các nhiệm vụ, dự án đủ điều kiện bố trí vốn theo quy định.

Nhất trí bổ sung 14.847,446 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 253 nhiệm vụ, dự án trong nước đã được Thủ tướng Chính phủ giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; bổ sung 18.584,907 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 4 nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; bổ sung 4.723 tỷ đồng dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho 01 dự án thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương.

Đồng thời, không bổ sung dự toán cho 03 dự án được bố trí vốn kéo dài đến năm 2026-2027 với số vốn dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 còn lại chưa phân bổ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc phân bổ, giao vốn đối với các nhiệm vụ, dự án đã đủ thủ tục đầu tư theo quy định, đủ điều kiện giao, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025..

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng giao Chính phủ chịu trách nhiệm về các thông tin số liệu, danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Với các dự án chưa đủ thủ tục đầu tư, Chính phủ khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến trước khi giao vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 cho từng dự án.

Về số lượng dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất để Chính phủ báo cáo Ban Chấp hành Trung ương Đảng trong Báo cáo về kinh tế - xã hội năm 2023.