Việt Nam xếp thứ 63/113 quốc gia về hệ thống khởi nghiệp kỹ thuật số Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai

Theo Tờ trình của cơ quan soạn thảo, việc xây dựng Nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường là cần thiết để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 721/QĐ-TTg.

Việc sửa đổi các quy định nêu trên cũng nhằm đảm bảo sự phù hợp với Luật Đầu tư và các luật chuyên ngành: Luật Tài nguyên nước năm 2012; Luật Khoáng sản năm 2010; Luật Khí tượng thủy văn năm 2015; Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Luật Đầu tư năm 2020; Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường
Người dân làm thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

Đồng thời, thực hiện yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

Cụ thể, sửa đổi các điều kiện đầu tư kinh doanh trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên khoáng sản, địa chất nêu tại Mục II của Phương án kèm theo Quyết định số 721/QĐ-TTg, như: Bãi bỏ các giấy tờ khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giảm số lượng hồ sơ,... tại Nghị định số 158/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản, Nghị định số 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Sửa đổi các điều kiện đầu tư kinh doanh trong thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực khí tượng thủy văn nêu tại Mục IV của Phương án kèm theo Quyết định số 721/QĐ-TTg, như: Bãi bỏ các giấy tờ khai thác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký kinh doanh; cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính; bổ sung cách thức thực hiện qua dịch vụ công trực tuyến; quy định cụ thể về bước trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính; giảm số lượng hồ sơ,... tại Nghị định số 38/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung các quy định bảo đảm phù hợp với pháp luật về định danh và xác thực điện tử, tích hợp thông tin các giấy tờ cá nhân của công dân trên thẻ căn cước công dân và ứng dụng VNEID, bao gồm các Nghị định: Nghị định số 60/2016/NĐ-CP quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; Nghị định số 67/2019/NĐ-CP quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP quy định tiêu chí xác định loại, chế độ quản lý và bảo vệ loài thuộc các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ...

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường được xây dựng trên cơ sở phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đã thực hiện việc lấy ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 721/QĐ- TTg ngày 16/6 2022, thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn.