Sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên và môi trường Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường thu hút đầu tư

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-UBND kiểm tra hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023. Kế hoạch nêu rõ, việc kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm, thiếu sót trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính nhằm đưa công tác này đi vào nền nếp, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân trên địa bàn Thành phố.

Thông qua công tác kiểm tra, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; biểu dương, nhân rộng các cách làm hay, có hiệu quả; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính, trọng tâm là việc giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”.

Hà Nội sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất thủ tục hành chính trong năm 2023
Đoàn kiểm tra công vụ Thành phố kiểm tra tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải năm 2022 (Ảnh minh họa)

Đối với nội dung kiểm tra về công tác chỉ đạo về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại đơn vị, cần rà soát, công khai thủ tục hành chính tại nơi tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2023 theo kế hoạch của Thành phố; công tác tổ chức thực hiện Đề án mô hình “một cửa” hiện đại…

Các lĩnh vực trọng tâm kiểm tra bao gồm: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đăng ký biến động quyền sử dụng đất; cấp Giấy phép xây dựng; lĩnh vực đầu tư, đăng ký kinh doanh; lĩnh vực quy hoạch; lĩnh vực giáo dục - đào tạo (cấp huyện, cấp xã); nông nghiệp, văn hóa và các lĩnh vực khác theo yêu cầu của Đoàn kiểm tra.

Về cách thức tiến hành, Trưởng đoàn kiểm tra xây dựng lịch kiểm tra thông báo tới đơn vị được kiểm tra; Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị được kiểm tra, yêu cầu giải trình (nếu cần thiết).

Đoàn trực tiếp kiểm tra hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính; công khai thủ tục hành chính; quy trình tiếp nhận hồ sơ; việc mở sổ, ghi chép sổ sách theo dõi hồ sơ, kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả thủ tục hành chính; việc tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính, thực hiện thủ tục hành chính... công khai niêm yết địa chỉ tiếp nhận đường dây nóng, hướng dẫn phản ánh kiến nghị về quy định hành chính.

Việc kiểm tra có thể được thực hiện đột xuất tại đơn vị có phản ánh, kiến nghị hoặc theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND Thành phố, Trưởng đoàn kiểm tra; đơn vị được kiểm tra đột xuất không phụ thuộc vào danh sách đơn vị được kiểm tra.