Tạo dựng lại niềm tin đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp Lãi suất trúng thầu trái phiếu Chính phủ tiếp tục xu hướng giảm

Cụ thể, Công ty cổ phần Decotra bị phạt 85 triệu đồng vì không gửi nội dung công bố thông tin định kỳ cho Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội gồm: Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, báo cáo tài chính bán niên năm 2021, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên năm 2021, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên năm 2021).

Công ty cổ phần Tập đoàn Trường Thịnh bị phạt 85 triệu đồng vì không công bố thông tin định kỳ với Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các tài liệu: Báo cáo tài chính năm 2020, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020.

Về công tác giám sát, thanh tra trên thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết sẽ đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên thị trường, tăng tính răn đe, tăng cường kỷ cương, kỷ luật.

Vai trò và trách nhiệm của các tuyến giám sát sẽ được nâng cao, trong đó vai trò của tuyến giám sát thứ nhất là các công ty chứng khoán. Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) sẽ tăng cường giám sát các công ty chứng khoán thực hiện đúng và đầy đủ vai trò là chủ thể giám sát tuyến đầu theo quy định tại Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn để kịp thời ngăn ngừa và phát hiện sớm các vi phạm trên thị trường. Ngoài ra, đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho công tác thanh tra, giám sát; hoàn thiện và đưa vào sử dụng Hệ thống giám sát giao dịch nâng cấp với các tính năng phân tích, cảnh báo, thống kê.

Cơ quan quản lý sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường trong nước và quốc tế; phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động giao dịch, có cảnh báo sớm đối với nhà đầu tư về các rủi ro (nếu có) của thị trường.