Cổ phiếu FLC sẽ giao dịch trở lại khi khắc phục được sai phạm
Cổ phiếu FLC vẫn bị đình chỉ giao dịch
HNX vừa ban hành quyết định đưa cổ phiếu FLC vào diện hạn chế giao dịch.

Trước đó, cổ phiếu FLC bị huỷ niêm yết bắt buộc tại sàn TP.HCM (HoSE), sau đó chuyển sang HNX lại bị đình chỉ giao dịch.

HNX chuyển FLC sang diện hạn chế giao dịch trên cơ sở xem xét báo cáo tài chính đã được kiểm toán. Lý do, FLC chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 quá 45 ngày.

FLC vào diện hạn chế giao dịch từ ngày 25/5. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cổ phiếu bị hạn chế giao dịch, FLC phải có văn bản giải trình gửi HNX về nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

Đồng thời, cổ phiếu FLC tiếp tục bị đình chỉ giao dịch theo quyết định ngày 24/2 do tổ chức đăng ký giao dịch là công ty bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà Sở giao dịch hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy bỏ niêm yết nhằm bảo về quyền lợi của nhà đầu tư.

Trước đó, FLC công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HNX.

FLC cho biết, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

Theo văn bản của FLC, báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5/2023. Tập đoàn cam kết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

Trước đó, ngày 20/2, HoSE đã hủy niêm yết bắt buộc đối với gần 710 triệu cổ phiếu FLC do vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác. Ngày 22/2, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC từ sàn HoSE sang UPCoM.

HNX cho biết, sau khi bị HoSE hủy niêm yết bắt buộc, Tập đoàn FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên cổ phiếu FLC đã được HNX chấp thuận đăng ký giao dịch trên UPCoM.