[Infographic]: 8 dự án căn hộ dự kiến mở bán năm 2023 ở Hà Nội Hà Nội thông qua danh mục 2.734 dự án thu hồi đất năm 2023

Theo đó, trên cơ sở kết quả xử lý đối với các dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn tổ chức công khai, minh bạch thông tin xử lý trên phương tiện truyền thông đối với 23 dự án UBND thành phố Hà Nội đã có quyết định thu hồi, bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chấm dứt hoạt động dự án.

Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, xử lý, bổ sung danh sách để đăng công khai, minh bạch thông tin với dự án chậm tiến độ, chậm triển khai, vi phạm theo quy định của pháp luật.

Danh sách 23 dự án đã có quyết định thu hồi