Luật Đất đai (sửa đổi) là tiền đề giúp doanh nghiệp tiếp cận quỹ đất công bằng Hoàn thiện chính sách đổi mới sáng tạo: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hướng đến sự bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng đất

Khoản 4, Điều 140 Luật Đất đai sửa đổi quy định, trường hợp đất được giao không đúng thẩm quyền cho hộ gia đình, cá nhân từ ngày 1/7/2014 đến trước ngày 1/1/2025 (thời điểm Luật Đất đai 2024 có hiệu lực - PV) đáp ứng các điều sau thì được cấp sổ đỏ: Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp; phù hợp với quy hoạch sử dụng đất; người sử dụng đất có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất.

Đối với những trường hợp không đủ điều kiện nêu trên sẽ không được cấp sổ đỏ, thậm chí còn bị thu hồi đất theo quy định tại khoản 3 Điều 81 Luật Đất đai sửa đổi.

Đất do UBND xã giao sau năm 2014 có được cấp sổ đỏ?
Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, tại khoản 5 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hiện hành quy định: Nhà nước không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và thu hồi toàn bộ diện tích đất đã giao, cho thuê không đúng thẩm quyền kể từ ngày 1/72014 trở về sau.

Như vậy, hiện nay đất do UBND cấp xã giao sau ngày 1/7/2014 đều không được cấp sổ đỏ.

Ngoài ra, Luật Đất đai sửa đổi cũng tiếp tục kế thừa quy định cấp sổ đỏ đối với các trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền như hiện nay đối với trường hợp đất đã được sử dụng ổn định trước ngày 15/10/1993, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp.

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ ngày 15/10/1993 - 1/7/2004, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/ quy hoạch nông thôn.

Trường hợp đất đã được sử dụng ổn định từ 1/7/2004 - 1/7/2014, nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện/quy hoạch đô thị/quy hoạch xây dựng/quy hoạch nông thôn.

Tóm lại, đất do UBND xã giao sau 1/7/2014 sẽ được cấp sổ đỏ từ năm 2025 nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Luật Đất đai sửa đổi cũng quy định cụ thể diện tích công nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền từ ngày 1/7/2014 - trước ngày 1/1/2025.

Theo đó, đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất ≥ hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở.

Trường hợp diện tích đất đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống đó.

Đối với thửa đất có nhà ở, nhà ở và công trình phục vụ đời sống mà diện tích thửa đất ≤ hạn mức giao đất ở thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Đối với thửa đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp, thương mại, dịch vụ thì công nhận đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo diện tích thực tế đã xây dựng công trình đó; đối với phần diện tích đất còn lại thì được xác định theo hiện trạng sử dụng.