Nghị quyết Trung ương 5 về đất đai: Đột phá mang tính bước ngoặt về tư duy Đảm bảo quyền tiếp cận thông tin đất đai của người dân Ngăn đầu cơ bất động sản bằng cách nào?

Phát biểu tại hội thảo, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công thông tin, sau hơn 8 năm triển khai thực hiện, Luật Đất đai 2013 đã hoàn thành xứ mệnh khi tạo ra khuôn khổ pháp lý hoàn thiện hơn cho lĩnh vực đất đai; góp phần tạo sự bình đẳng hơn giữa các chủ thể sử dụng đất; xây dựng và phát triển trên thị trường quyền sử dụng đất; xây dựng các chính sách về tài chính đất đai… từ đó thu hút đầu tư. Tuy nhiên, với sự thay đổi của thực tế cuộc sống, Luật Đất đai 2013 đã bộc lộ những vướng mắc, bất cập cần tháo gỡ, sửa đổi và bổ sung.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hướng đến sự bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng đất
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công đồng chủ trì hội thảo góp ý Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Tại hội thảo, các đơn vị doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia… đã cùng thảo luận và đưa ra quan điểm cũng như những đề xuất liên quan đến các chủ điểm như: Luật Đất đai và việc thực hiện các dự án đầu tư; vấn đề đất đai cho phát triển hạ tầng và sản xuất lớn; Luật Đất đai và việc phát triển lành mạnh thị trường bất động sản; vấn đề về giá đất, đấu giá quyền sử dụng đất…

Các quan điểm tại hội thảo đã tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định đang chồng chéo, mâu thuẫn với các quy định pháp luật liên quan đến đất đai; thay đổi cơ chế quản lý đất đai (chuyển dịch sang công cụ kinh tế), cải cách thủ tục hành chính… và nhiều quy định quan trọng khác.

Theo đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường, dịp này Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng lấy ý kiến rộng rãi các đối tượng chịu sự tác động với những điểm đổi mới quan trọng như: Quy định cụ thể hơn quyền và trách nhiệm của Nhà nước với vai trò là đại diện chủ sở hữu, thống nhất quản lý đối với đất đai và quyền, nghĩa vụ của Công dân đối với đất đai bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định của Hiến pháp về sở hữu đất đai và quyền con người.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) hướng đến sự bình đẳng giữa các chủ thể sử dụng đất
Toàn cảnh chương trình hội thảo.

Công khai, minh bạch, bình đẳng trong giao đất, cho thuê đất; chủ yếu giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất nhằm huy động các nguồn lực xã hội. Quy định cụ thể đối với các trường hợp cho thuê đất trả tiền một lần, cho thuê đất trả tiền hàng năm để đảm bảo dễ thực thi, dễ kiểm tra, dễ giám sát, tạo nguồn thu ổn định và tạo điều kiện cho người sử dụng đất chủ động hạch toán sản xuất kinh doanh.

Phân cấp thẩm quyền cho các địa phương trong quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn để khơi thông nguồn lực; đồng thời, phải đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, thiết lập các cơ chế quản lý của Trung ương thông qua quy định về hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu đất đai tập trung, thống nhất, kiểm soát và quản lý mọi biến động của thửa đất được cập nhật theo thời gian thực từ địa phương về Trung ương; tăng cường cơ chế kiểm soát việc thực hiện thẩm quyền về thanh tra, kiểm tra; các cơ chế giám sát của Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tổ chức thực thi chính sách, pháp luật ở từng cấp.