Gia tăng quyền, lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Covid-19 là bệnh nghề nghiệp, được hưởng bảo hiểm xã hội

Cụ thể, theo Quyết định trên, sẽ sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần (mẫu số 3-CBH) tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31/1/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam.

Đổi mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ bảo hiểm xã hội khi người hưởng từ trần
Mẫu Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần.

Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần là để thân nhân của người hưởng được lĩnh lương hưu, trợ cấp BHXH trong trường hợp người đang hưởng chết, nhưng còn những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Theo quy định, người làm Giấy đề nghị là thân nhân của người hưởng đã từ trần theo quy định, đại diện cho các thân nhân lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH của người hưởng đã từ trần có những tháng chưa nhận lương hưu, trợ cấp BHXH.

Quyết định 523/QĐ-BHXH về việc sửa đổi, bổ sung Giấy đề nghị nhận chế độ BHXH khi người hưởng từ trần có hiệu lực từ 31/3/2023.