Đồng bộ các nhóm giải pháp về chuyển đổi số Thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa Hà Nội

Sở GD&ĐT Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai đánh giá mức độ chuyển đổi số trong các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2022-2023. Phạm vi áp dụng bao gồm các Phòng GD&ĐT; các cơ sở giáo dục công lập, ngoài công lập; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên.

Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài về việc thực hiện chuyển đổi số của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường. (Ảnh minh họa: Q.A)
Hà Nội sẽ thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài về việc thực hiện chuyển đổi số của các Phòng GD&ĐT, các nhà trường. (Ảnh minh họa: Q.A)

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên về ý nghĩa, tác dụng của chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo; phát hiện các mô hình chuyển đổi số làm tốt để nhân rộng, tạo phong trào thực hiện chuyển đổi số trong toàn ngành GD&ĐT.

Đây cũng là căn cứ để cơ quan quản lý kiểm tra, đánh giá khách quan, thực chất, công bằng kết quả chuyển đổi số của các đơn vị, nhà trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Việc tạo chuyển biến mạnh về chuyển đổi số là giải pháp của ngành GD&ĐT nhằm thực hiện “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020.

Với vị thế là Thủ đô, có quy mô giáo dục lớn nhất cả nước, ngành GD&ĐT Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp, quyết tâm tiên phong về chuyển đổi số.

Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thực hiện tự đánh giá, chấm điểm mức độ chuyển đổi số. Các Phòng GD&ĐT cập nhật kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của cơ sở giáo dục trên cổng thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng.

Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ tổ chức triển khai kiểm tra đánh giá ngoài, công nhận mức độ chuyển đổi số của các đơn vị, trường học.

Theo kế hoạch, trong tháng 3/2023, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ ban hành quyết định thành lập các đoàn kiểm tra, đánh giá ngoài về việc thực hiện chuyển đổi số của các phòng giáo dục và đào tạo, các nhà trường.

Kết quả kiểm tra, đánh giá ngoài là căn cứ để Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành quyết định công nhận mức độ chuyển đổi số của từng đơn vị vào tháng 6/2023. Kết quả này sẽ được báo cáo Bộ GD&ĐT.