Hà Nội siết chặt quản lý, chống gian lận hoàn thuế [Infographics] Những dấu hiệu doanh nghiệp có rủi ro về hóa đơn, hoàn thuế GTGT Ngăn chặn gian lận hoàn thuế giá trị gia tăng

Trước đây, theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Thông tư số 130/2016/TT-BTC quy định: Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp: Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư.

Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với đầu tư kinh doanh có điều kiện
(Ảnh minh họa: Đức Hà)

Theo quy định pháp luật về đầu tư thì điều kiện đầu tư kinh doanh được áp dụng theo một hoặc một số hình thức: Giấy phép; Giấy chứng nhận; Chứng chỉ; Văn bản xác nhận, chấp thuận; Các yêu cầu khác mà cá nhân, tổ chức kinh tế phải đáp ứng để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh mà không cần phải có xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền.

Thực tế phát sinh một số dự án đầu tư ngành, nghề kinh doanh có điều kiện như: điện, khách sạn, thực phẩm… mà theo quy định pháp luật chuyên ngành trong giai đoạn đầu tư chưa cấp Giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện (Giấy phép hoạt động điện lực đối với điện, Giấy chứng nhận phòng cháy, chữa cháy đối với khách sạn, Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm đối với ngành thực phẩm...).

Để quy định được rõ ràng, đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tế phát sinh, Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Thông tư 13 sửa đổi, bổ sung quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Theo đó: “Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ.”

Điều đó có nghĩa là, đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện ngoài việc đáp ứng theo quy định chung về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 49, khoản 3 Điều 1 Thông tư số 13 thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư nếu dự án đầu tư trong giai đoạn đầu tư, theo quy định của pháp luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành thuộc các trường hợp sau:

Một là, dự án đầu tư đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận

Hai là, dự án đầu tư chưa phải đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

Ba là, dự án đầu không phải có giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo một trong các hình thức: Giấy phép hoặc giấy chứng nhận hoặc văn bản xác nhận, chấp thuận.

Thông tư 13 có hiệu lực thi hành từ ngày 14/4/2023. Nhưng riêng quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được áp dụng kể từ ngày Nghị định số 100/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, tức là từ ngày 1/7/2016.

Bảo Thoa