Du lịch Việt Nam còn nhiều dư địa “hút” vốn FDI Kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam Hơn 1.500 triệu USD vốn FDI “rót” vào Hà Nội
[Infographic]: 6 tháng đầu năm 2023, Hà Nội thu hút 2.265 triệu USD vốn FDI