Doanh nghiệp bảo hiểm chưa chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ để cạnh tranh Hợp đồng đại lý bảo hiểm ký với ngân hàng không yêu cầu kèm sản phẩm