Để giấc mơ an cư của người lao động gần hơn Cần xác định tiêu chí cụ thể về nhà ở công nhân, tách khỏi nhóm nhà ở xã hội