Tạo điều kiện cho doanh nghiệp huy động vốn qua thị trường trái phiếu Sửa quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ Cần có công cụ quản lý rủi ro trái phiếu doanh nghiệp

Phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, bền vững

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP là văn bản sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế.

Một số nguyên tắc cơ bản được đặt ra tại Nghị định 65 là hướng doanh nghiệp tuân thủ điều kiện phát hành trái phiếu quy định tại Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp; bổ sung các quy định theo thẩm quyền của Chính phủ để tiếp tục phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp minh bạch, bền vững, bảo vệ quyền lợi cho cả doanh nghiệp phát hành và nhà đầu tư, khắc phục bất cập trên thị trường thời gian vừa qua.

Đồng thời, Nghị định số 65/2022/NĐ-CP cũng tăng cường quản lý, giám sát bao gồm cả giám sát liên thông giữa lĩnh vực thị trường tài chính, lĩnh vực tín dụng ngân hàng và các lĩnh vực khác của nền kinh tế.

Tăng cường tính minh bạch và tuân thủ pháp luật của các tổ chức cung cấp dịch vụ

Một trong những nội dung quan trọng được bổ sung trong Nghị định số 65/2022/NĐ-CP là các quy định nhằm tăng cường tính minh bạch và tuân thủ pháp luật của các tổ chức cung cấp dịch vụ.

Theo đó, đại lý phát hành là công ty chứng khoán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép hoặc ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước cấp phép.

Tổ chức đấu thầu, bảo lãnh, đại lý phát hành phải xác nhận về việc doanh nghiệp phát hành đã nhận đủ tiền thu từ phát hành trái phiếu.

Tổ chức cung cấp dịch vụ không được là người có liên quan của doanh nghiệp phát hành.

Trách nhiệm của các tổ chức cung cấp dịch vụ cũng đã được bổ sung cụ thể trong Nghị định số 65/2022/NĐ-CP, đặc biệt tổ chức phân phối trái phiếu phải chịu trách nhiệm nếu hỗ trợ doanh nghiệp phát hành khống hoặc cung cấp thông tin sai sự thật, chào mời nhà đầu tư cá nhân mua trái phiếu.

Trường hợp các tổ chức này vi phạm quy định của pháp luật thì tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật.

Tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình phát hành trái phiếu

Nghị định số 65/2022/NĐ-CP tuy là văn bản quy định phạm vi với hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, nhưng đây chỉ là một trong những bước đi trong lộ trình xây dựng và phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, trong chiến lược phát triển thị trường chứng khoán và định hướng phát triển thị trường vốn trái phiếu doanh nghiệp, đến năm 2025 thị trường trái phiếu đạt không thấp hơn 47% GDP, trái phiếu doanh nghiệp không thấp hơn 20% GDP.

Trong đó, việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý quản lý thị trường là một trong 5 giải pháp cơ bản để phát triển thị trường trái phiếu ổn định, bền vững, trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn của nền kinh tế.

Các giải pháp tiếp theo là đa dạng và cải thiện cầu đầu tư đối với trái phiếu doanh nghiệp; nâng cao chất lượng các định chế trung gian tài chính; tăng cường kiểm tra, giám sát trong quá trình phát hành và thị trường trái phiếu; đẩy mạnh truyền thông để thông tin minh bạch và khuyến nghị đề phòng rủi ro.

Dưới đây là tóm tắt một số điểm nổi bật của Nghị định 65/2022/NĐ-CP so với Nghị định số 153/2020/NĐ-CP trước đây.

Nghị định 65 giúp khơi thông thị trường trái phiếu doanh nghiệp