Thị trường lao động phục hồi trở lại Quý III/2022, thu nhập của người lao động tăng mạnh

Theo báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của Tổng cục Thống kê, trong quý I/2024, mặc dù lực lượng lao động thường giảm nhẹ so với quý trước nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong quý này, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của cả nước ước tính đạt 52,4 triệu người, giảm 137,4 nghìn người so với quý trước, và tăng 175,8 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ là 27,8%, tăng 0,2 điểm phần trăm so với quý trước, và tăng 1,4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước.

Quý đầu năm, ước tính 51,3 triệu người có việc làm, giảm 127 nghìn người so với quý trước, nhưng lại tăng 174,1 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị là 19,6 triệu người; khu vực nông thôn là 31,7 triệu người. Xét theo khu vực kinh tế, lao động có việc làm trong khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 13,8 triệu người; khu vực công nghiệp và xây dựng 17 triệu người; khu vực dịch vụ 20,5 triệu người.

Quý I, thu nhập của người lao động có sự cải thiện
Ảnh minh họa

Nhìn chung, lao động có việc làm có xu hướng phát triển bình thường như thời kỳ trước dịch Covid-19, nhưng tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức chung (bao gồm cả lao động làm việc trong hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản) vẫn chiếm tỷ trọng lớn.

Tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức quý I là 64,8%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với quý trước, song lại tăng 0,2 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Xét theo khu vực, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức trong khu vực thành thị là 49,3%; khu vực nông thôn là 74,4%. Xét theo giới tính, tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức ở nam là 67,9% và ở nữ là 61,4%.

Trong quý I, thu nhập của người lao động cũng có sự cải thiện đáng kể, bình quân đạt 7,6 triệu đồng/tháng, tăng 301 nghìn đồng so với quý IV/2023, và tăng 549 nghìn đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, thu nhập bình quân tháng của lao động nam là 8,6 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 6,5 triệu đồng/tháng; thu nhập bình quân của lao động ở khu vực thành thị là 9,3 triệu đồng/tháng, khu vực nông thôn là 6,5 triệu đồng/tháng.

Thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương cũng tăng lên, đạt 8,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,7%, tương ứng tăng 606 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nhập của lao động nam là 9 triệu đồng/tháng, lao động nữ là 7,9 triệu đồng/tháng.