Khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư để phát triển kinh tế TP.HCM: Giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm chỉ đạt 17% kế hoạch Tây Ninh: Người nông dân biến vùng đất phèn thành nông trường khóm

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng trưởng 5,22%. Trong đó, tăng trưởng cao nhất là khu vực công nghiệp - xây dựng 7,07%; kế đến là khu vực dịch vụ 6,56%, khu vực nông lâm nghiệp và thuỷ sản chỉ tăng nhẹ 1,99%; phần thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm giảm 3,84% so cùng kỳ năm trước.

Đóng góp nhiều nhất vào mức tăng trưởng chung 5,22% GRDP của tỉnh 6 tháng đầu năm là khu vực công nghiệp và xây dựng với 3 điểm %; kế đến là khu vực dịch vụ, đóng góp 1,98 điểm %; còn khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chỉ đóng góp 0,44 điểm %. Riêng phần thuế sản phẩm trừ đi trợ cấp sản phẩm, đã kéo giảm (-0,20) điểm % tăng trưởng chung.

Tây Ninh: GRDP 6 tháng đầu năm 2022 tăng 5,22%
Chỉ số kinh tế - xã hội của tỉnh Tây Ninh trong 6 tháng đầu năm 2022 đều có mức tăng trưởng khá so cùng kỳ.

Đánh giá kết quả từng quý, GRDP quý I có tốc độ tăng thấp hơn (+4,21%), đà tăng trưởng khởi sắc chủ yếu trong quý II (+6,17%). Đóng góp cho mức tăng chung (+5,22%), quý I đóng góp 2,03 điểm %, quý II đóng góp 3,19 điểm %. Về cơ cấu kinh tế của tỉnh 6 tháng đầu năm, xu hướng chuyển dịch tích cực, khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục tăng và chiếm tỷ trọng cao nhất (47,33%) trong GRDP, kế đến là khu vực dịch vụ (29,38%), ngành nông-lâm nghiệp-thủy sản ngày càng giảm và chiếm tỷ trọng thấp nhất (18,65%), phần thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm (4,64%). Tuy nhiên theo Cục thống kê tỉnh Tây Ninh, tăng trưởng dần hồi phục nhưng còn chậm so với cả nước và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với mức tăng trưởng của tỉnh (+5,22%) xếp thứ 46 cả nước và xếp thứ 4/8 vùng sau tỉnh Đồng Nai, Bình Phước và Bình Dương…