Vượt kế hoạch đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài Đặt mục tiêu đưa 125.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong năm 2024

Bộ LĐTBXH đang xây dựng dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) với nhiều đề xuất mới liên quan đến chính sách để hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động.

Đề cập nội dung này trong tờ trình xây dựng Luật, Bộ LĐTBXH cho biết mặc dù Luật Việc làm 2013 đã có các quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm, nhưng hiện nay, điều kiện kinh tế - xã hội đã có nhiều thay đổi. Do đó, các chính sách đã không còn phù hợp và phát huy được hiệu quả.

Luật Việc làm quy định đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng chỉ giới hạn tại 5 nhóm lao động, là người dân tộc thiểu số, lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động bị thu hồi đất nông nghiệp, thân nhân người có công với cách mạng.

Bổ sung đối tượng được vay vốn đi làm việc ở nước ngoài
Ảnh minh họa

Trong khi thực tế một số nhóm đối tượng khác, như thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành các nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, và các đối tượng lao động khác chưa được quy định, hoặc theo quy định của từng địa phương. Chưa đảm bảo bình đẳng về cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng ưu đãi để đi làm việc ở nước ngoài.

Mặt khác, hiện nay, nhiều địa phương đã ký các thỏa thuận đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài với các cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài, theo hình thức thời vụ. Tuy nhiên, vấn đề này chưa được quy định cụ thể trong Luật, nên nhiều lao động cũng chưa được tiếp cận nguồn vốn.

Vì vậy, Bộ LĐTBXH đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đối tượng vay vốn đi làm việc ở nước ngoài bao gồm: Người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo thỏa thuận giữa cơ quan quản lý nhà nước, về việc làm cấp tỉnh với cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài.

Sửa đổi, bổ sung quy định về ưu tiên các đối tượng sau: Người lao động là người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ có mức sống trung bình; người lao động là thân nhân người có công với cách mạng; người lao động thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; người lao động có đất thu hồi; người lao động là thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện sau khi kết thúc chương trình, đề án, dự án, trí thức trẻ tình nguyện sau khi hoàn thành nhiệm vụ công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng.