Phân bổ 147.138 tỷ đồng cho 94 nhiệm vụ, dự án đầu tư công Kiên quyết thu hồi vốn đã bố trí cho các dự án chậm triển khai Thống nhất giao vốn kế hoạch cho 3 dự án giao thông quan trọng
vốn đầu tư công
Ảnh minh họa

Theo đó, tại Nghị quyết số 584/NQ-UBTVQH15, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Quyết nghị bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 19.570,446 tỷ đồng cho 10 Bộ, cơ quan Trung ương và 36 địa phương. Số tiền này dùng để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;

Bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương trong nước 18.584,907 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ: hỗ trợ lãi suất 2%/năm thông qua hệ thống ngân hàng thương mại, hỗ trợ lãi suất, cho vay, cấp bù lãi suất và phí quản lý để thực hiện chính sách cho vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp vốn điều lệ cho Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội.

Về điều chỉnh dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách Trung ương năm 2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước 2.925,749 tỷ đồng của 9 Bộ, cơ quan trung ương và 2 địa phương để bổ sung dự toán tương ứng cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam;

Giảm dự toán chi đầu tư phát triển vốn nước ngoài 424,402 tỷ đồng của 2 Bộ và 3 địa phương để bổ sung dự toán 209,988 tỷ đồng cho 6 địa phương.

Số vốn điều chỉnh giảm còn lại là 214,414 tỷ đồng, giao Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định khi đáp ứng đủ điều kiện bổ sung dự toán theo quy định.

Trước đó, Chính phủ đề nghị chuyển 932 tỷ đồng còn dư của lĩnh vực y tế, lĩnh vực an sinh xã hội, lao động, việc làm do các bộ, cơ quan trung ương không đề xuất sang đầu tư 3 dự án thuộc ngành giao thông, nhưng đa số ý kiến tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã không đồng tình mà đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát đề xuất của các bộ, ngành, các địa phương liên quan để bố trí nguồn vốn này.

Theo Xuân Hưng/vnmedia.vn

https://vnmedia.vn/su-kien-va-van-de/202209/cat-gan-3000-ty-dong-von-dau-tu-cong-cua-9-bo-nganh-va-2-dia-phuong-eb11ada/