Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ học tập suốt đời Chuyển đổi số trong du lịch: Khó nhưng phải làm Nâng cao kỹ năng số cho người dân

Đối tượng hỗ trợ là các doanh nghiệp nhỏ và vừa được xác định tại Điều 5 Nghị định 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021, đăng ký trụ sở chính trên địa bàn thành phố Hà Nội có nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi số.

Theo nội dung kế hoạch, Hà Nội đặt mục tiêu tiêu phấn đấu đến năm 2025, đạt 100% doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố nâng cao nhận thức về chuyển đổi số. Khoảng 90.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa mới thành lập được nhận hỗ trợ từ Kế hoạch như: Sử dụng các tài liệu hướng dẫn, công cụ tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số, hỗ trợ đào tạo kiến thức về chuyển đổi số; hỗ trợ tư vấn; cung cấp các nền tảng chuyển đổi số trong doanh nghiệp; hỗ trợ kinh phí thuê, mua giải pháp chuyển đổi số.

Đồng thời, đặt mục tiêu 100% doanh nghiệp trên địa bàn thành phố sử dụng chữ ký số, hóa đơn điện tử. Xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ chuyển đổi số thông qua phát triển mạng lưới đối tác, gồm: Tổ chức, cá nhân tư vấn chuyển đổi số và doanh nghiệp cung cấp nền tảng số xuất sắc trong từng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Hỗ trợ 90.000 doanh nghiệp nhỏ và mới thành lập chuyển đổi số
Ảnh minh họa.

Kế hoạch cũng dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là 315,164 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố chi 195,364 tỷ đồng, còn lại doanh nghiệp đóng góp và huy động từ các nguồn khác là 119,8 tỷ đồng.

Kế hoạch đề ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: Xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ chuyển đổi số; Truyền thông nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp; Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa về chuyển đổi số; Hỗ trợ các gói chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo mức độ chuyển đổi số; Kết nối, hình thành mạng lưới chuyên gia tư vấn, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội; thúc đẩy hệ sinh thái chuyển đổi số thành phố Hà Nội.

Trong đó, Hà Nội sẽ xây dụng khung chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo ngành và lĩnh vực ưu tiên phát triển kinh tế số trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cùng với đó là xây dựng, thiết lập phần mềm thu thập, đánh giá, phân tích, xử lý thông tin để cung cấo các công cụ, tài liệu, giải pháp về chuyển đổi số, đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố.

Hà Nội cũng đặt ra nhiệm vụ nâng cấp, bảo trì hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung video bài giản trực tuyến về chuyển đổi số theo từng lĩnh vực, từng cấp độ để cung cấp miễn phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời sẽ hình thành các kênh kết nối trên nền tảng mạng xã hội nhằm gắn kế, chia sẻ thông tin phục vụ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố. Đẩy mạnh hoạt động tuyên triyền, phổ biến các chương trình của Chính phủ và Thành phố, nền tảng chuyển đổi số của Thành phố; các nội dung, mô hình, sản phẩm, gương điển hình, xu hướng của khu vực và thế giới về chuyển đổi số bằng phương thức truyền thông đa phương tiện thông qua hợp tác với các đơn vị báo chí, truyền hình, truyền thông đa phương tiện,... đến các doanh nghiệp để nắm bắt, tiếp cận và chủ động tham gia.

Theo kế hoạch, ngoài việc hỗ trợ chi phí đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, thành phố cũng đặt hỗ trợ các gói chuyển đổi số. Với gói “Bắt đầu chuyển đổi số” với mức hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa; tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số, nhưng không quá 20 triệu đồng/năm với doanh nghiệp siêu nhỏ, không quá 50 triệu đồng/năm với doanh nghiệp nhỏ, không quá 100 triệu đồng/năm với doanh nghiệp vừa.

Tương tự, với gói “Tăng tốc chuyển đổi số”, thành phố sẽ hỗ trợ các giải pháp chuyên sâu hơn, các công cụ, giải pháp về an toàn dữ liệu, hoạch định tài nguyên doanh nghiệp, quản lý hệ thống khách hàng và kênh bán hàng, báo cáo và phân tích kinh doanh thông minh...

Với gói “Chuyển đổi số hướng đến thị trường toàn cầu” thành phố đặt kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số để thúc đẩy xuất khẩu, phát triển thương hiệu và sản phẩm trên thị trường quốc tế.

Kế hoạch cũng dự kiến kinh phí thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số là 315,164 tỷ đồng; trong đó, ngân sách thành phố chi 195,364 tỷ đồng, còn lại doanh nghiệp đóng góp và huy động từ các nguồn khác là 119,8 tỷ đồng.