[Infographic] CPI bình quân 10 tháng năm 2022 của Hà Nội tăng 3,51% Tháng 10/2022 chỉ số giá tiêu dùng cả nước tăng 0,15% 8 tháng năm 2022: Chỉ số CPI Hà Nội bình quân tăng 3,37%
[Infographic] CPI bình quân 11 tháng năm 2022 tăng 3,45%