Tăng lương cơ sở sẽ kéo theo tăng mức đóng thuế thu nhập cá nhân [Infographic]: Các đối tượng được tăng lương cơ sở năm 2023 Không chỉ tăng lương cơ sở, cần tăng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên

Theo Nghị quyết 69/2022/QH15, từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Khi điều chỉnh lương cơ sở, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài nhà nước cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm, cụ thể gồm 12 khoản tiền sau:

[Infographic]: Những khoản tiền của người lao động sẽ tăng khi tăng lương cơ sở