Tăng giá trị sản xuất từ ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao Nông dân tăng gấp đôi thu nhập từ giải pháp canh tác lúa hữu cơ Pamci

Theo đó, các sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt sâu sắc vai trò, ý nghĩa, yêu cầu phát triển nông nghiệp bền vững theo hướng sản xuất hàng hóa chất lượng và hiệu quả cao, chuyên canh tập trung, gắn với nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Phấn đấu đưa Hà Nội đi đầu trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao
Áp dụng công nghệ khoa học vào sản xuất sau sạch, rau an toàn tại xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Về nhiệm vụ cụ thể, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội tiếp tục rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Thủ đô giai đoạn đến năm 2030 và các giai đoạn tiếp theo gắn với định hướng, chiến lược phát triển nông nghiệp để tập trung tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả sản xuất; phấn đấu để thành phố Hà Nội là địa phương đi đầu trong phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Sở NN&PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai, hướng dẫn các địa phương trong việc tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách của Trung ương và Thành phố. Định hướng phát triển nông nghiệp Thủ đô theo hướng xác định rõ và phát huy hiệu quả vai trò, vị trí, tiềm năng, lợi thế mang tính đặc thù của Thủ đô…

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình UBND Thành phố xem xét, ban hành quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo quy định trình UBND Thành phố quyết định trong Quý III năm 2023.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan kiểm tra việc UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, đất nông nghiệp công ích của UBND các quận, huyện, thị xã đã được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch số 154/KH-UBND ngày 25/5/2023 của UBND Thành phố…