VDSC: Ngân hàng Nhà nước sẽ không tăng lãi suất điều hành trong năm 2023 Nới room tín dụng nhưng doanh nghiệp không dễ tiếp cận Cổ phiếu ngân hàng hồi phục mạnh mẽ

Thông tư 16/2022/TT-NHNN nêu rõ giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời hạn nhất định, điều kiện trả lãi và các điều kiện khác. Giấy tờ có giá bao gồm: Giấy tờ có giá loại ghi sổ (dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử) và giấy tờ có giá loại chứng chỉ.

Lưu ký giấy tờ có giá tại NHNN là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao và thực hiện các quyền liên quan đến sở hữu giấy tờ có giá do thành viên trực tiếp lưu ký tại NHNN hoặc lưu ký tại Tài khoản khách hàng của NHNN tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) nhằm bảo đảm các quyền và lợi ích liên quan đến giấy tờ có giá của người sở hữu và thực hiện một số nghiệp vụ tại NHNN.

Quy định về việc lưu ký và sử dụng giấy tờ có giá tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
Đồ họa: Văn Thắng