TP.HCM thông qua 5 dự án BOT theo Nghị quyết 98 UBND TP.HCM trình HĐND về thu phí sử dụng tạm lòng đường, vỉa hè Tìm ra 23 dự án vào vòng chung kết cuộc thi dự án khởi nghiệp Xanh 2023

Nghị quyết lần này của HĐND TP.HCM đã mở rộng đối tượng được hưởng chi thu nhập tăng thêm so với nghị quyết 03 năm 2018 (theo nghị quyết 54 năm 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM).

Ngoài cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập do thành phố quản lý; người hoạt động không chuyên trách ở cấp phường xã, thị trấn trên địa bàn, lần này TP.HCM mở rộng 4 nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm.

TP.HCM mở rộng nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm
HĐND TP.HCM thông qua nghị quyết về Quy định chi thu nhập tăng thêm. Ảnh: Thành Nhân

Cụ thể, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM; người làm việc theo chế độ họp đồng lao động do cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp ký họp đồng lao động thực hiện công tác hỗ trợ, phục vụ theo quy định của pháp luật thuộc khu vực quản lý nhà nước, tô chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp công lập, một số hội có tính chất đặc thù do TP.HCM quản lý và một số cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM.

Đồng thời, người được tuyển dụng vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế được giao trong các hội có tính chất đặc thù trên địa bàn TP.HCM đã được cấp có thẩm quyền giao số lượng người làm việc và kinh phí hoạt động theo quy định pháp luật. Bên cạnh đó, công chức đang làm việc tại các cơ quan Trung ương trên địa bàn TP.HCM.

Theo đó, mức chi thu nhập tăng thêm tối đa là 1,8 lần mức lương ngạch, bậc, chức vụ và chi thu nhập tăng thêm không vượt quá 0,8 lần quỹ lương cơ bản của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý TP.HCM.

Cụ thể, đối với 5 tháng cuối năm 2023, các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo hệ số tối đa là 0,8 lần so với tiền lương ngạch bậc, chức vụ. Đối với các đối tượng được chi thu nhập tăng thêm theo mức tiền cụ thể sẽ có mức tối đa 3 triệu đồng/người/tháng.

TP.HCM mở rộng nhóm đối tượng được hưởng thu nhập tăng thêm
Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: Thành Nhân

Từ năm 2024 đến hết thời gian thí điểm của Nghị quyết 98, UBND TP.HCM trình HĐND TP.HCM quyết định mức chi thu nhập tăng thêm theo hệ số và theo mức tiền cụ thể đối với các đối tượng trong dự toán ngân sách hàng năm. Việc chi thu nhập tăng thêm được thực hiện theo hệ số căn cứ vào mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ.

HĐND TP.HCM giao UBND TP.HCM kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết này. Quy định, hướng dẫn tiêu chí đánh giá theo tính chất công việc, có chỉ số đo lường để đánh giá hiệu suất làm việc đối với cá nhân để làm cơ sở chi thu nhập tăng thêm đảm bảo nguyên tắc theo kết quả, hiệu quả công việc.

Qua đó, nâng cao hiệu suất làm việc, năng suất lao động tương xứng với giá trị sức lao động và đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, gắn với cải cách hành chính, tăng sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Giao thẩm quyền thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị quyết định, chịu trách nhiệm trước lãnh đạo TP.HCM và phải công khai, dân chủ, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Theo UBND TP.HCM, việc bổ sung đối tượng được hưởng chính sách tăng thu nhập sẽ tạo động lực to lớn hơn nữa đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của TP.HCM. Khơi gợi tinh thần lao động sáng tạo, nâng cao hiệu quả làm việc, củng cố và nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước. Đồng thời, còn góp phần gia tăng tiêu dùng và tích lũy thu nhập, tăng nguồn vốn đầu tư phát triển; đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng, nâng cao chỉ số phát triển kinh tế -xã hội TP.HCM.