BHXH huyện Chương Mỹ: Tiên phong trong thực hiện chuyển đổi số 5 nhóm đối tượng được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí khám chữa bệnh Tuyên truyền người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (gọi tắt là Đề án 06) của Chính phủ, đến nay, hệ thống của BHXH Việt Nam đã xác thực hơn 95 triệu thông tin nhân khẩu trong cơ sở dữ liệu do BHXH Việt Nam quản lý, trong đó có khoảng 86,6 triệu người đang tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, chiếm 97% tổng số người tham gia.

100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai làm thủ tục bằng căn cước công dân
Đến nay đã có 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp.

Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã triển khai khám chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chíp (đáp ứng yêu cầu tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân), với hơn 55 triệu lượt tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng số định danh cá nhân/căn cước công dân thành công phục vụ làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT.

Ngành cũng đã triển khai tích hợp tính giảm trừ mức đóng trong gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; liên thông đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi; liên thông đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - hỗ trợ chi phí mai táng, trợ cấp mai táng; giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp; đăng ký tham gia đóng BHXH tự nguyện; đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT.

Đặc biệt, ngành BHXH Việt Nam đã triển khai ứng dụng công nghệ xác thực sinh trắc dựa trên thông tin sinh trắc được tích hợp trên căn cước công dân gắn chíp và trên dữ liệu của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong khám chữa bệnh BHYT và bộ phận “Một cửa” của BHXH các địa phương. Đẩy mạnh chi trả các chế độ bảo hiểm không dùng tiền mặt; tích hợp sổ BHXH trên ứng dụng VneID; tích hợp tài khoản VNeID với VssID; triển khai Sổ Sức khỏe điện tử; liên thông dữ liệu khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử…