Chương Mỹ: Phát động đợt thi đua cao điểm, kích hoạt, sử dụng tài khoản định danh điện tử Chuyển đổi số gắn với thực tế cuộc sống

Với quyết tâm triển khai thực hiện Đề án 06 một cách đồng bộ, hiệu quả, coi đây là một giải pháp quan trọng tạo tiền đề để chuyển đổi số góp phần xây dựng Thành phố thông minh, phát triển kinh tế số, xã hội số, Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, Ban chỉ đạo 06 huyện Chương Mỹ đã ban hành nhiều văn bản, tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ.

Chương Mỹ tập trung quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Công an đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện Đề án 06.

UBND huyện thường xuyên tổ chức các hội nghị giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện, đưa việc triển khai thực hiện Đề án 06 vào nội dung các phiên họp thường kỳ của UBND huyện để đôn đốc, chỉ đạo thực hiện; thành lập 3 Đoàn kiểm tra việc triển khai thực hiện Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Chương Mỹ năm 2023.

Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ đã xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ theo quy định; tích cực, chủ động phối hợp để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án theo hướng dẫn của UBND Thành phố và các sở, ngành theo chức năng nhiệm vụ được phân công.

Ông Phùng Xuân Hải, Chủ tịch UBND thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ) cho biết: Thị trấn Xuân Mai là đơn vị có số hồ sơ định danh điện tử cần kích hoạt cao nhất huyện Chương Mỹ, với 17.664 hồ sơ. Thực hiện đợt cao điểm về cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp và đăng ký, cài đặt, kích hoạt định danh điện tử cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và công dân trên địa bàn theo Kế hoạch số 95/BCĐ của Ban chỉ đạo Đề án 06, thị trấn đã thành lập 9 Tổ công tác ở 9 Tổ dân phố, mỗi tổ gồm 5 đồng chí. Ngoài lực lượng của thị trấn còn có 45 sinh viên của Trường Đại học Lâm nghiệp đóng trên địa bàn và học sinh Trường THPT Xuân Mai đang trong thời gian nghỉ hè đã về tình nguyện hỗ trợ người dân cài đặt và kích hoạt định danh điện tử tại Nhà văn hóa các Tổ dân phố.

Để thực hiện chuyển đổi số quốc gia và dịch vụ công trực tuyến đem lại hiệu quả cao, huyện Chương Mỹ đã tổ chức tập huấn kiến thức về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử và an toàn thông tin mạng cho 369 cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn.

Riêng về thực hiện nghiệp vụ cư trú trên dịch vụ công trực tuyến, đến ngày 11/7, Công an các xã, thị trấn đã tiếp nhận và giải quyết 1.611/2.330 hồ sơ đăng ký thường trú, đạt 69%; 194/272 hồ sơ đăng ký tạm trú, đạt 71%; 302/302 hồ sơ thông báo lưu trú, đạt 100%.

Về đẩy mạnh cấp thẻ CCCD gắn chíp, tài khoản định danh điện tử, tính đến ngày 11/7, huyện Chương Mỹ đã cơ bản hoàn thành mục tiêu cấp CCCD gắn chíp cho 100% công dân trên 14 tuổi trên địa bàn.

Chương Mỹ tập trung quyết liệt thực hiện Đề án 06 của Chính phủ
Huyện Chương Mỹ huy động đồng bộ các lực lượng ở cơ sở, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện Đề án 06.

Để chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cụ thể tại cấp cơ sở, toàn huyện Chương Mỹ đã thành lập 33 Ban Chỉ đạo 06 và 208 Tổ công tác thực hiện Đề án 06 ở xã, thị trấn và các thôn, tổ dân phố; trong đó lực lượng Công an với vai trò nòng cốt, thường trực tham mưu triển khai Đề án 06 trên địa bàn.

Đặc biệt, sau hội nghị đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện cấp CCCD gắn chíp, cài đặt VneID và kích hoạt định danh điện tử tổ chức ngày 8/6, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện đã chỉ đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo, Đảng ủy - UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu của Đề án 06. Triển khai đẩy mạnh hoạt động của lực lượng tham gia đôn đốc cấp CCCD gắn chíp và cài đặt kích hoạt định danh điện tử tại địa bàn cơ sở gồm bí thư chi bộ, trưởng thôn, Đoàn thanh niên - Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn…

Theo chỉ tiêu giao, huyện Chương Mỹ có 278.448 hồ sơ định danh điện tử cần kích hoạt. Trước khi triển khai cao điểm, huyện Chương Mỹ đứng thứ 27/30 quận huyện trên địa bàn thành phố về tiến độ kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Bằng sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các đoàn thể chính trị từ huyện đến xã, thôn, xóm, Tổ dân phố, đến ngày 11/7, huyện Chương Mỹ đã vượt lên đứng thứ 12/30 quận huyện toàn Thành phố. Cụ thể, toàn huyện đã kích hoạt được 203.698/278.448 tài khoản, đạt 73% chỉ tiêu. So với ngày 8/6, toàn huyện đã kích hoạt thêm 139.803 trường hợp. Các xã có số lượng kích hoạt cao là Nam Phương Tiến, Tiên Phương, Tốt Động, Lam Điền.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Nam Phương Tiến cho biết: Xác định công tác cài đặt và kích hoạt định danh điện tử là nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, Ban chỉ đạo Đề án 06 huyện, Đảng ủy - UBND xã đã họp triển khai và phân công lực lượng tham gia. Trong đó, công an là lực lượng nòng cốt, đồng thời thành lập các tổ công tác ở các thôn với sự tham gia của bí thư chi bộ làm tổ trưởng và các lực lượng gồm: Công an viên, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội cựu chiến binh.

Xã Nam Phương Tiến cũng huy động máy tính cá nhân và đảm bảo cơ sở vật chất ở các thôn để đảm bảo công tác cài đặt và kích hoạt định danh điện tử. Đồng thời phối hợp với các nhà mạng hỗ trợ cung cấp sim điện thoại cho các công dân chưa có. Phân công các thành viên trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã đi cơ sở kiểm tra việc triển khai để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Hàng tuần xã họp kiểm điểm tiến độ, đôn đốc các thôn đạt tỷ lệ thấp đẩy nhanh tiến độ, cố gắng nâng cao tỷ lệ chung của toàn xã, phấn đấu đạt 100% chỉ tiêu được giao....

Bên cạnh đó, huyện Chương Mỹ cũng chú trọng công tác tuyên truyền nhân dân thực hiện Đề án 06. Công tác tuyên truyền được thực hiện đồng bộ từ cấp huyện đến cấp xã và thường xuyên liên tục hàng ngày trên hệ thống truyền thanh; tuyên truyền lưu động đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, để vận động người dân đến công an xã, các điểm nhà văn hóa thôn, tổ dân phố thực hiện việc xác thực, cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Với phương châm “Hà Nội vì cả nước” theo chỉ đạo của UBND Thành phố, huyện Chương Mỹ sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ của Đề án 06 phục vụ 5 nhóm tiện ích. Phát huy vai trò của tổ công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở là hạt nhân trong hướng dẫn thực hiện dịch vụ công, chuyển đổi số. Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06.

Việc triển khai kích hoạt tài khoản định danh điện tử là nền tảng cho các hoạt động kết nối, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, phục vụ công cuộc chuyển đổi số. Đây là yêu cầu bắt buộc để triển khai hiệu quả công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 và 28 dịch vụ công theo Quyết định 422/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.