Thúc đẩy chuyển đổi số trong giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học Nhân lực trong văn hóa doanh nghiệp và chuyển đổi số đối với hoạt động ngân hàng Tôn vinh các sản phẩm công nghệ số xuất sắc

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 52/KH-UBND triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/11/2023 của Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn thành phố Hà Nội từ nay đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

co-so-giao-duc-giang-day-hoc-tap-tren-moi-truong-s0
Thành phố Hà Nội phấn đấu đến năm 2025, 80% cơ sở giáo dục giảng dạy, học tập trên môi trường số.

Theo đó, Kế hoạch đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài, học tập suốt đời, xây dựng xã hội học tập theo tinh thần Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1373/QĐ-TTg ngày 30/7/2021 phê duyệt Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” và Quyết định số 1315/QĐ-TTg ngày 9/11/2023 triển khai phong trào “Cả nước thi đua xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023 - 2030”.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân, các cấp, các ngành; tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, qua đó nâng cao nhận thức của nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của chủ trương xây dựng xã hội học tập, thúc đẩy việc học tập suốt đời.

Đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của nhân dân Thủ đô, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Thủ đô và đất nước. Phấn đấu Thủ đô Hà Nội gia nhập vào mạng lưới “Thành phố học tập” của UNESSCO trong thời gian sớm nhất.

Về mục tiêu cụ thể, Thành phố phấn đấu đến năm 2025: 100% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng, phổ cập kỹ năng số cơ bản; 50% cán bộ, công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng phân tích, khai thác dữ liệu và công nghệ số; cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; phấn đấu 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 70% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; 80 - 85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; 50% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 50% công dân đạt kỹ năng số…

Đến năm 2030, Thành phố phấn đấu: 80 - 85% lao động được qua đào tạo, trong đó lao động có bằng cấp, chứng chỉ đạt trên 60%; 85 - 90% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng trực thuộc tiếp tục triển khai đại học số và xây dựng học liệu số; 90% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số; 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức hoạt động giáo dục; 70% công dân đạt danh hiệu công dân học tập, 70% công dân đạt kỹ năng số…