Tìm giải pháp triển khai nhà ở xã hội, nhà ở công nhân [Infographic]: Mức lãi suất, thời gian cho vay mua nhà ở xã hội theo Nghị quyết 33/NQ-CP Ngân hàng Nhà nước chủ trì triển khai gói tín dụng 120.000 tỷ đồng phát triển nhà ở xã hội
13 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội sắp mở bán