Lao động mất việc làm vẫn còn nhiều cơ hội Kết nối doanh nghiệp và thanh niên trong hướng nghiệp gắn với chuyển đổi số Thúc đẩy việc làm tốt hơn cho người lao động
[Infographic]: Tháng 11/2022: Hơn 12 nghìn người được giải quyết việc làm