Thứ hai 28/11/2022 17:54 - Điện thoại: 024.38220676 - Fax: 024.39426008 - Hotline: 0913 015 183
Tăng cường hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho thanh niên
Tháng 8, Hà Nội giải quyết việc làm cho trên 16 ngàn lao động
Xem thêm