Đẩy mạnh các giải pháp tháo gỡ khó khăn, khơi thông dòng vốn tín dụng Hỗ trợ phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng [Infographic] Huy động vốn tín dụng tiếp tục tăng
[Infographic]: Vốn tín dụng chính sách tăng

Theo đại diện lãnh đạo NHCSXH Hà Nội, từ nay đến cuối năm, NHCSXH thành phố Hà Nội phát động thi đua tới toàn thể cán bộ, nhân viên người lao động thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Chi nhánh sẽ tích cực phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND Thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 04/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển NHCSXH đến năm 2030 trên địa bàn Thành phố Hà Nội; phối hợp với UBND cấp xã xây dựng kế hoạch tín dụng năm 2024 và giai đoạn 2024 - 2026.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan LĐ-TB&XH các cấp rà soát nhu cầu vay vốn làm cơ sở tham mưu UBND Thành phố bố trí ngân sách bổ sung vốn ủy thác qua Chi nhánh NHCSXH để cho vay đáp ứng nhu cầu của các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn năm 2024.