Hà Nội: Tuyển dụng 608 chỉ tiêu giáo viên, nhân viên các trường học Giáo viên không cần nộp minh chứng khi bổ nhiệm từ hạng chức danh nghề nghiệp cũ sang mới