TP.HCM: Khôi phục và mở mới 4 tuyến xe buýt Chú trọng đẩy nhanh xây dựng, đầu tư các công trình hạ tầng giao thông Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân chậm trễ trong triển khai dự án giao thông

Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội đã tiếp nhận 391.660 hồ sơ (gồm 188.474 hồ sơ nộp trực tuyến và 203.186 hồ sơ nộp trực tiếp), trong đó đã giải quyết đúng hạn 391.571 hồ sơ, 1 hồ sơ giải quyết quá hạn, 88 hồ sơ đang giải quyết.

Đáng chú ý, Sở GTVT Hà Nội đã ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 đối với 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở (trong đó có 55 dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và 58 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3).

Tích cực cải cách hành chính trong lĩnh vực giao thông
Giải quyết thủ tục hành chính tại Sở GTVT Hà Nội.

Triển khai các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 17/2/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan triển khai tích hợp, chia sẻ dữ liệu dân cư của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công Quốc gia và hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục “Cấp đổi, Cấp lại giấy phép lái xe”.

Sở GTVT Hà Nội đã báo cáo Thành phố về việc rà soát, đánh giá và đề xuất phương án ủy quyền trong giải quyết thủ tục hành chính đối với 46/113 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

Trong đó, đề xuất thực hiện ủy quyền ngay đối với 15 thủ tục hành chính từ ngày 1/1/2023 và 31 thủ tục hành chính (đang vướng về một số điều kiện) sẽ phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện rà soát, báo cáo Thành phố xem xét, quyết định và triển khai thực hiện khi có đủ các điều kiện cần thiết; sẽ thực hiện uỷ quyền ngay đối với các quận/huyện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu, điều kiện;

Theo Sở GTVT Hà Nội, liên quan đến vấn đề này, để tháo gỡ khó khăn, trong thời gian Ủy ban nhân dân cấp huyện chưa đáp ứng các yêu cầu, điều kiện thì Sở GTVT Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

Được biết, hiện Sở GTVT Hà Nội đã và đang xây dựng phương án đơn giản hóa 18 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý Nhà nước, thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT Hà Nội được Thành phố thông qua tại Quyết định số 3315/QĐ-UBND ngày 12/9/2022.

Ngoài ra, thực hiện Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 28/3/2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc rà soát, thống kê, xây dựng quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội, Sở đã phê duyệt và ban hành 62 quy trình giải quyết công việc nội bộ (ngoài thủ tục hành chính) của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở.