Kinh doanh bất động sản đứng thứ 2 trong thu hút nguồn vốn FDI vào Việt Nam Sụt giảm mạnh giao dịch bất động sản: Doanh nghiệp cần tự cứu mình TP.HCM: Lên kế hoạch kiểm tra các sàn giao dịch bất động sản

Theo đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGDBĐS chấp hành nghiêm quy định về điều kiện thành lập SGDBĐS, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGDBĐS; thực hiện đúng quy định về công khai thông tin, nội dung công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh và có nghĩa vụ bảo đảm bất động sản được đưa lên SGDBĐS phải có đủ điều kiện được giao dịch theo quy định pháp luật.

Sở Xây dựng cũng đề nghị các SGDBĐS thực hiện nội dung hoạt động theo đúng quy định tại Luật Kinh doanh bất động sản; thực hiện đúng quy định về công khai thông tin về bất động sản đưa vào kinh doanh, có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ pháp lý của bất động sản trước khi đưa vào kinh doanh tại SGDBĐS.

TP.HCM: Chấn chỉnh hoạt động các sàn giao dịch bất động sản
Khách hàng tham gia hoạt động giới thiệu sản phẩm bất động sản tại TP.HCM.

Nếu đủ điều kiện giao dịch mới được giới thiệu cho khách hàng, chịu trách nhiệm trước khách hàng và trước pháp luật về thông tin đã cung cấp cho khách hàng. Các hoạt động dịch vụ của SGDBĐS phải được thực hiện thông qua hợp đồng; có trách nhiệm lập báo cáo hàng tháng về tình hình giao dịch qua SGDBĐS; cung cấp thông tin, dữ liệu về tình hình giao dịch chuyển nhượng, mua bán bất động sản thông qua SGDBĐS.

Ngoài ra Sở Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGDBĐS thông tin kịp thời về các thay đổi liên quan đến doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGDBĐS, thay đổi liên quan đến điều kiện thành lập SGDBĐS. Đồng thời SGDBĐS phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn thời hạn. Người quản lý, điều hành SGDBĐS phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản còn thời hạn…

Sở Xây dựng TP.HCM sẽ thường xuyên hoặc đột xuất tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ SGDBĐS để kịp thời chấn chỉnh, xử lý hành vi vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.