Xây dựng phần mềm dạy học trực tuyến dùng chung Rà soát các bất cập của hệ thống thông tin đất đai Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo đột phá trong quản trị nhà trường

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi các cơ sở giáo dục đại học về việc đôn đốc thực hiện các quy định về quản lý chất lượng, trong đó có việc quản lý, cấp phát VBCC.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phổ biến, nghiên cứu quán triệt các quy định của pháp luật liên quan đến quản lý, cấp phát VBCC tại Luật Giáo dục, Nghị định số 99/2019/NĐ-CP, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP, Nghị định số 127/2021/NĐ-CP, Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT, Thông tư số 27/2019/TT-BGDĐT, Quyết định số 821/QĐ-BGDĐT… cùng các tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, Cục Quản lý chất lượng về công tác quản lý VBCC.

Cùng đó, các cơ sở giáo dục đại học tổ chức triển khai quản lý cơ sở giáo dục đại học bảo đảm khoa học, hiệu quả; có phân công cụ thể trách nhiệm cho từng đơn vị, cá nhân trong công tác quản lý in, sử dụng phôi VBCC, cấp phát VBCC bảo đảm thực hiện đúng quy định hiện hành; có cơ chế kiểm tra chéo, xác định rõ được trách nhiệm và chế tài xử lý khi xảy ra sai phạm.

Bộ GD&ĐT cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học ban hành đầy đủ các văn bản nội bộ để quản lý hiệu quả VBCC theo đúng quy định; tránh quy định lại nội dung văn bản cấp trên, quy định không đầy đủ… Thực hiện cấp văn bằng giáo dục đại học và phụ lục văn bằng theo đúng quy định hiện hành, nhất là đối với các văn bằng trình độ tương đương (nếu có); thực hiện ký VBCC đúng thẩm quyền, không ủy quyền ký VBCC chỉ trái quy định (đặc biệt lưu ý về thầm quyền ký các loại chứng chỉ).

Bộ GD&ĐT lưu ý, cơ sở giáo dục đại học lập sổ gốc, phụ lục sổ gốc cấp VBCC đúng mẫu theo quy định, ghi đầy đủ thông tin, lưu trữ, bảo quản đúng quy định. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý phôi VBCC. Hủy phôi VBCC hỏng kịp thời, đúng quy định. Chỉ đạo, kiểm tra thực hiện việc phát VBCC; tăng cường tuyên truyền về quyền và trách nhiệm của người được cấp VBCC; hạn chế việc để tồn đọng VBCC do người học không nhận hoặc giữ hộ người học đến cuối khóa học mới phát. Có giải pháp xây dựng cơ sở dữ liệu về VBCC để bảo đảm quy định về việc công bố công khai thông tin về cấp VBCC trên trang thông tin điện tử của đơn vị…