Kỳ vọng của người lao động trong năm mới Lương và môi trường làm việc ngày càng được người lao động quan tâm Lương giáo viên và nhiều chính sách khác sẽ có hiệu lực từ 2023

Anh Nguyễn Văn Thức (quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi mới đi làm, nên chưa rõ quy định của Luật Lao động về thời gian trả tiền lương hằng tháng. Trường hợp doanh nghiệp trả lương không đúng kỳ hạn theo thỏa thuận với người lao động, có bị phạt không?

- Nội dung anh hỏi được quy định rõ trong Bộ luật Lao động 2019.

Cụ thể, theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Mức lương theo công việc hoặc chức danh không được thấp hơn mức lương tối thiểu.

Luật cũng quy định rõ: Người sử dụng lao động phải bảo đảm trả lương bình đẳng, không phân biệt giới tính đối với người lao động làm công việc có giá trị như nhau.

Về Kỳ hạn trả lương, Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định rõ: Người lao động hưởng lương theo giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc, hoặc được trả gộp do hai bên thỏa thuận, nhưng không quá 15 ngày phải được trả gộp một lần.

Người lao động hưởng lương theo tháng, được trả một tháng một lần hoặc nửa tháng một lần. Thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và phải được ấn định vào một thời điểm có tính chu kỳ.

Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán, được trả lương theo thỏa thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Trường hợp vì lý do bất khả kháng mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục, nhưng không thể trả lương đúng hạn thì không được chậm quá 30 ngày; nếu trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng số tiền lãi của số tiền trả chậm tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do ngân hàng nơi người sử dụng lao động mở tài khoản trả lương cho người lao động công bố tại thời điểm trả lương.