Tháng 9/2022, 8.180 lao động đi làm việc ở nước ngoài Loại bỏ rủi ro khi đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài Nâng cao chất lượng, bảo vệ quyền lợi người lao động Việt xuất ngoại

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành nhiều chương trình mục tiêu quốc gia nhằm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, trong đó có nhiều nội dung hỗ trợ đưa người lao động là đồng bào DTTS, hộ nghèo sinh sống ở miền núi đi nước ngoài làm việc.

Năm 2022, nhiều văn bản pháp luật liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động là đồng bào DTTS đi làm việc ở nước ngoài tiếp tục được ban hành. Gần đây nhất, ngày 6/9/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) đã ban hành Thông tư 17/2022/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện nội dung về giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động tại các tiểu dự án và nội dung thành phần thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025.

Hỗ trợ người dân tộc thiểu số đi nước ngoài làm việc
Đồng bào thiểu số cần được quan tâm hỗ trợ bồi dưỡng kỹ năng nghề, tạo việc làm. (Ảnh minh họa, nguồn: Bộ LĐ-TB&XH)

Trong Thông tư này, nội dung hỗ trợ đưa người lao động là đồng bào DTTS, người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi đi nước ngoài làm việc được quy định rất cụ thể tại chương III. Theo đó, nhóm lao động này được hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng kỹ năng nghề, ngoại ngữ và các thủ tục đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp khi tuyển chọn lao động tại vùng đồng bào DTTS và miền núi, phối hợp với cơ quan LĐ-TB&XH tại địa phương thực hiện hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thông qua cơ chế đấu thầu, đặt hàng với các cơ sở dạy nghề, ngoại ngữ, doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Trường hợp người lao động đăng ký đi làm việc ở nước ngoài thông qua doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đã hoàn thành khóa đào tạo, bồi dưỡng kỹ năngnghề, ngoại ngữ đã đủ điều kiện xuất cảnh đi làm việc ở nước ngoài, cơ quan LĐ-TB&XH thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho người lao động. Doanh nghiệp, tổ chức sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có trách nhiệm hỗ trợ người lao động cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ để nhận hỗ trợ.