Phát huy giá trị làng nghề: Hướng đi mới của Nội Am Nông dân trẻ “liều mình” nuôi bò 3B trở thành triệu phú

Hằng năm, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý nhà nước về di tích lịch sử văn hóa và lễ hội truyền thống cho các cán bộ trong Ban chỉ đạo công tác tôn giáo huyện, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị, các phòng, ban liên quan; lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Trưởng Công an, công chức văn hóa, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận, sư trụ trì các chùa trên địa bàn huyện.

Thanh Trì: Nâng cao năng lực quản lý di tích, lễ hội
Huyện Thanh Trì thường xuyên mở lớp tập huấn nghiệp vụ công tác quản lý Nhà nước về di tích, lễ hội.

Tại các buổi tập huấn, đại biểu đã được nghe các chuyên gia, nhà quản lý văn hóa thông tin về các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác quản lý di tích và tu bổ di tích, Luật Di sản văn hóa, Nghị định, Thông tư, các văn bản liên quan có hiệu lực thi hành;

Cập nhật, hướng dẫn thực hiện các văn bản mới được ban hành trong công tác quản lý di tích của Chính phủ và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Thành phố; Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống” theo Quyết định số 2068/QĐ-BVHTTTDL ngày 3/8/2023 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 19/1/2023 của Bộ Tài chính.

Đồng thời hướng dẫn quy trình, thủ tục tiến hành tu bổ di tích, bổ sung tài liệu, hiện vật vào di tích, việc thờ tự, tổ chức các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng tại di tích, nhận diện các biểu tượng, sản phẩm, linh vật trong di tích truyền thống, một số phương thức huy động xã hội hóa trong công tác tu bổ di tích; giới thiệu các kỹ năng quản lý Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội…

Thanh Trì: Nâng cao năng lực quản lý di tích, lễ hội
Tại các lớp tập huấn, các đại biểu cùng được trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử, lễ hội truyền thống ở địa phương, cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Trưởng Phòng Văn hóa - Thông tin huyện Thanh Trì cho biết, thông qua tập huấn các đại biểu được trang bị những kiến thức cơ bản của Nhà nước về công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội đối với di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn; xác định rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với công tác quản lý di tích trong việc bảo quản, tu bổ và phát huy giá trị các di tích, lễ hội truyền thống để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tại các lớp tập huấn, các đại biểu cùng được trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý di tích lịch sử, lễ hội truyền thống ở địa phương, cơ sở.

Bảo Thoa