Những nội dung chính cần ghi trong Hợp đồng lao động Có được ký hợp đồng mùa vụ với người lao động?

Chị Nguyễn Thanh Hằng (quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội) hỏi: Tôi mới được tuyển dụng vào doanh nghiệp làm việc. Tôi muốn biết, hiện nay có những hình thức hợp đồng lao động nào? Thời hạn và hiệu lực của hợp đồng ra sao?

Các loại hợp đồng lao động theo quy định hiện hành
Theo quy định của Bộ luật Lao động 2019, Hợp đồng lao động phải được giao kết theo 2 hình thức: Hợp đồng lao động không xác định thời hạn và hợp đồng lao động xác định thời hạn. Ảnh minh họa.

- Nôi dung chị hỏi được quy định tại Điều 20 Bộ luật Lao động 2019 về các loại hợp đồng lao động.

Theo đó, Hợp đồng lao động phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

a) Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

b) Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong thời gian không quá 36 tháng kể từ thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Khi Hợp đồng lao động quy định tại điểm b hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì thực hiện như sau:

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết Hợp đồng lao động mới; trong thời gian chưa ký kết Hợp đồng lao động mới thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của hai bên được thực hiện theo hợp đồng đã giao kết;

b) Nếu hết thời hạn 30 ngày kể từ ngày Hợp đồng lao động hết hạn mà hai bên không ký kết Hợp đồng lao động mới thì hợp đồng đã giao kết theo quy định tại điểm b trở thành Hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

c) Trường hợp hai bên ký kết Hợp đồng lao động mới là Hợp đồng lao động xác định thời hạn thì cũng chỉ được ký thêm 1 lần, sau đó nếu người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì phải ký kết Hợp đồng lao động không xác định thời hạn, trừ Hợp đồng lao động đối với người được thuê làm giám đốc trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước và trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 149, Khoản 2 Điều 151 và Khoản 4 Điều 177 của Bộ luật Lao động 2019.